Általános Szerződési Feltételek

(2016.06.06. napjától hatályos szöveg)

A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 20-09-072329; székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 7.; adószám: 23784769-2-20; email cím: info@qponverzum.hu) mint szolgáltató („Szolgáltató”) tulajdonában lévő, a http://www.qponverzum.hu, http://www.hotelverzum.hu és az ott meghatározott egyéb címen elérhető weboldal („Weboldal”), valamint a Weboldalon keresztül elérhető online szolgáltatások, ideértve különösen a Weboldalon elérhető felhasználói fiókot („Felhasználói Fiók“) (a továbbiakban együttesen „Szolgáltatások”), használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadott felhasználói tevékenységekről.

A Weboldal használata esetén Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Ön bármely módon a Weboldalt használja, úgy a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. Amennyiben Ön a Szerződés bármely feltételével nem ért egyet, kérjük, a Weboldal szolgáltatásait ne vegye igénybe és a Weboldalt ne használja.

1. Weboldal célja

A Weboldal célja, hogy a Szolgáltató a Weboldalon online elérhető információs szolgáltatásokat nyújt, ezek keretében információkat, kedvezményes közösségi ajánlatokat, akciókat és kuponokat („Ajánlat”) összesít és listáz, valamint az összegyűjtött ajánlatokat a Weboldal felhasználói részére meghatározott szempontok szerinti bontásban elérhetővé teszi. A listázott Ajánlatokat az Ajánlatok gazdáinál lehet beváltani konkrét termékekre vagy szolgáltatásokra.

2. Felhasználók

A jelen Szerződés alapján „Felhasználó”-nak kizárólag a Weboldalt használó, RSS feed által követő vagy azon regisztrált természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet/vállalkozás minősül, aki a sikeres regisztráció során a szükséges nyilatkozatokat (együttesen „Nyilatkozatok”) a Weboldalon keresztül megtette („Regisztráció”), továbbá a Regisztrációval vagy a Weboldal használatával, követésével magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit. Regisztrációnak minősül az is, ha a Felhasználó a Weboldalt Facebook azonosítója segítségével használja (Facebook Connect).

A Weboldal használata magában foglalja a Weboldal RSS feed általi követését, az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott Hírlevélre való feliratkozást, valamint azt az esetet is, ha a Weboldalt a Felhasználó Facebook azonosítója segítségével használja (Facebook Connect).

Természetes személyekre vonatkozó rendelkezések: A Weboldalon csak 18. életévét betöltött nagykorú cselekvőképes természetes személyek regisztrálhatnak, illetve a Weboldalt csak ők használhatják.

Korlátozottan cselekvőképes (14-18 év közötti) kiskorú, illetve a Weboldal használat tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú Felhasználók Weboldal használatához kiskorúnál törvényes képviselőjük, nagykorúnál gondnokuk hozzájárulása is szükséges, ezért az ő Weboldal használatuknak előfeltétele a Szerződésben meghatározottakon túl a törvényes képviselő/gondnok hozzájárulásának megszerzése a Weboldal használatához. Ilyen Felhasználók Weboldal használatát ennek megfelelően úgy értelmezzük, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének/gondnokának hozzájárulását, mely az adott Felhasználónak a Szerződés szerinti Felhasználókénti tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja („Jóváhagyás“), és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti), illetve a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú Felhasználó a Weboldalt önállóan nem használhatja – nevében kiskorúnál törvényes képviselője (általában a szülő), nagykorúnál gondnoka járhat el és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget. A Szolgáltatások igénybevétele tekintetében cselekvőképességet nem érintő támogatóval bíró nagykorú személy Weboldal használatához kérjük támogatójának hozzájárulását is. Ezért az ő Weboldal használatát úgy értelmezzük, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte támogatójának hozzájárulását („Hozzájárulás”). A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon Regisztrálhat.

3. Nyilatkozatok

A Felhasználó a Regisztrációval és a Weboldal használatával egyben – igazolja, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt nem álló, cselekvőképességet nem érintő támogatóval a Weboldal használata tekintetében nem bíró természetes személy;

 • igazolja, hogy a Regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott személyes és egyéb adatai a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatának előfeltétele, hogy a jelen Szerződést, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési, adatfeldolgozási, adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos szabályzatát („Adatkezelési Szabályzat”) magára nézve kötelezőnek fogadja el;
 • kijelenti, hogy a jelen Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elolvasta, azokat megismerte és megértette, így ismeri a Szolgáltatások igénybevételének szabályait és a Weboldal használatának feltételeit, azok teljes ismerete alapján önként, saját elhatározásából és saját kockázatára veszi igénybe a Szolgáltatásokat;
 • hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának megfelelően felhasználja;
 • tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatások igénybevétele, és a Weboldal használata saját felelősségre és elhatározásból történik, a Szolgáltató nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért, amelyek abból következnek, hogy a Felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a Weboldal, a Szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét vagy teljesítését;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja a Szolgáltató által más weboldalakról összegyűjtött Ajánlatok meghatározott szempontok szerinti közzététele, és a Szolgáltató nem szavatol semmiféle Ajánlat pontosságáért, biztosításáért vagy felel annak elmaradásáért;
 • tudomásul veszi, hogy az oldalon található Ajánlatok csak és kizárólag a Felhasználó személyes céljaira használhatók, kereskedelmi célokra nem;
 • vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert Ajánlatokkal, azok teljesülésével vagy teljesülésének elmaradásával összefüggésben, vagy az azokból fakadó következményekkel kapcsolatban nem érvényesít semmiféle követelést a Szolgáltatóval szemben;
 • tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen Szerződés 4. pontja szerinti Tartalmakért, amennyiben azokat a Felhasználó saját döntése alapján közösségi megosztó weboldalakon (pl.: Facebook, Twitter) vagy egyéb külső weboldalakon („Megosztó Weboldalak”) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, a Felhasználó kijelenti továbbá, hogy amennyiben hozzájárul a Tartalmak vagy bármely más személyes adatának Megosztó Weboldalakon való megosztásához, vagy a Weboldalt Facebook azonosítója segítségével használja (Facebook Connect), azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy a Megosztó Weboldalakra azok saját felhasználási feltételei, adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltatót sem tájékoztatási, sem egyéb kötelezettség, illetve felelősség nem terheli;
 • kijelenti, hogy csak a Szolgáltató előzetes írásos jóváhagyásával, vagy a jelen Szerződésben foglaltak szerint tesz közzé bármiféle nyilvános bejelentést a jelen Szerződés létezésével vagy tartalmával kapcsolatban;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nem olyan célra való használatra készült, amelynek esetében a szolgáltatás meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy környezetkárosodáshoz vezethet;
 • vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele kapcsán a Felhasználó által végzett tevékenységekkel összefüggésben a Szolgáltatónak okozott minden kárt teljes mértékben megtérít és ezek tekintetében harmadik személyek felé a Szolgáltatót teljes mértékben mentesíti (ideértve az eljárási és ügyvédi költségeket is) és helytáll helyette;
 • vállalja, hogy semmilyen formában nem veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt ahhoz, hogy olyan tartalmat bocsásson rendelkezésre, amely kiskorú Felhasználónak vagy egyéb kiskorú személynek a hatályos és a Szerződésre irányadó jog szerint vagy a Felhasználó országában hatályos jogszabályok szerint kiskorúaknak nem közvetíthető;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor részben vagy egészben megváltoztathatja vagy megszüntetheti a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, vagy azok tartalmát és az azokon megjelenő információkat, linkeketis a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely Tartalom részeként megad földrajzi tartózkodási helyet, úgy a Szolgáltató ezt nyilvántartja, Ajánlatok targetálására (személyre szabására) felhasználhatja;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó Weboldalt vagy Szolgáltatások igénybevételét érintő aktivitási adatait tárolhatja és felhasználhatja;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározott esetekben törölni a Felhasználó Regisztrációját és/vagy (újbóli) hozzáférését a Weboldalhoz és/vagy (újbóli) Regisztrációját nem engedélyezni;
 • a Szolgáltatások a Felhasználói Fiók aktiválásának visszaigazolása, vagy a Weboldal használat megkezdése utáni 14 napon belüli megkezdését a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.

A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti továbbá, hogy:

 • a Szolgáltatás használatához Regisztráció, vagy Hírlevélre való feliratkozás esetén érvényes e-mail címet ad meg, valamint a Regisztráció során választ egy felhasználónevet és egy jelszót (e-mail cím, felhasználónév és jelszó együtt „Azonosítók”) vagy a Regisztrációt Facebook azonosítója segítségével (Facebook Connect) végzi el;
 • a Regisztráció vagy a Szolgáltatások igénybevétele illetve a Weboldal használata során nem végez Regisztrációt vagy nem használja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében;
 • felel a jelszó titokban tartásáért, és a jelszó és a Felhasználói Fiók használatával végzett bármely tevékenységért; a jelszó elvesztéséből eredő károk megtérítéséért, továbbá Felhasználói Fiókkal történt visszaélésekért, továbbá az ebből eredő közvetlen vagy a közvetett következményekért teljes körű felelősséget vállal és harmadik személyek által ebből eredő bármilyen igények esetén teljes körűen megvédi és mentesíti (ideértve az ügyvédi költségeket is) a Szolgáltatót;
 • haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az Azonosítókkal történő minden jogosulatlan tevékenységről és felelős az ennek elmaradásából eredő minden következményért;
 • a Szolgáltatás és a Weboldal használata során minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • a magyar nyelvet vagy az általa elfogadott Szerződés egyéb nyelvét érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatást vagy a Weboldalt nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületének vagy jó hírnevének megsértésére, az emberi méltóság és az egyenlőség elvének megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére;
 • nem használja a Szolgáltatást politikai célú, tartalmú tevékenységre;
 • nem használja a Szolgáltatást nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, ideértve különösen a “spam”, vagy más felhasználóknak szándékosan küldött láncleveleket (hoax).
 • tudomással bír arról, hogy jogellenes tevékenységnek minősül, különösen a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking), valamint a Szolgáltatás működésének akadályozására irányuló kísérletet;
 • a Szolgáltató által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha a Szolgáltató írásbeli felhatalmazást adott erre;
 • nem használ olyan automatikus alkalmazást, keresőrobotot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más automatikus vagy kézi alkalmazást, vagy eljárást, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető, kivéve az ismert és elismert keresőmotorok (pl. Bing, Google, Yahoo kereső szolgáltatások) keresőmotorjait, illetve az általuk szolgáltatott oldalkeresési és listázási funkciókat, indexelést és más hasonló, az Weboldal céljával összeegyeztethető általános szolgáltatásait, illetve kivéve a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával;
 • a Szolgáltatás igénybevétele során nem végez jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységet;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások tökéletesítése érdekében fejleszti és újítja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ezért elfogadja, hogy a Szolgáltató előzetes erről szóló értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy a Felhasználót erről előzetesen írásban értesítené;
 • tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokat Magyarországról nyújtja, és Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások más országban is elérhetőek vagy megfelelőek, vagy megfelelnek a Felhasználók igényeinek;
 • Felhasználó előzetesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás során reklámokkal támogatott e-maileket és banner alapú hirdetéseket, és egyéb, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámkommunikációt fogadjon az erre megadott elérhetőségein, amennyiben feliratkozott a Weboldal hírlevelére vagy a Regisztrációkor bejelölte a reklámhirdetések fogadásának opcióját;
 • tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített, vagy a követő hírcsatornában elérhető Ajánlatok elektronikus hirdetések, melyek eladásösztönző ajánlatokat, nyereményjátékokat is megjelenítenek. Az Ajánlatok igénybevételének feltételeit az a weboldal tartalmazza, amelyet az Ajánlatra való kattintással ér el a Felhasználó;
 • nem vesz részt a Szerződésben és/vagy az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megszegésében és mást sem is bíztat erre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás keretében kért adatot a Szolgáltatás használatához, vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére;
 • a kiskorúak védelmében a Szolgáltató jogosult egyes Szolgáltatásokat, Tartalmakat és a Weboldal tartalmát korlátozni a Felhasználók irányában.

A Felhasználó a Weboldal használatakor bejelölheti opcióként, a Regisztrációkor pedig nyilatkozik továbbá arról, hogy kér-e a Szolgáltatásokról és azok újdonságairól hírlevelet.

Kizárólag azon Felhasználó Regisztrációja tekinthető érvényesnek, illetve az használhatja a Weboldalt, aki a jelen Szerződés 2., 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és az ott meghatározott rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pontban foglalt nyilatkozatait, a Szolgáltató a Szerződés 10. pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

4. Tartalmak

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött minden adat, kép, videó, internet link (URL), kommunikáció, vélemény a Weboldal tartalma lesz („Tartalmak”).

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik azokért a Tartalmakért, amelyeket a Weboldalon elhelyez, megjelenít, vagy hozzáférhetővé tesz, ideértve a Tartalmak következményeit is.

A jelen pont alapján amennyiben a Felhasználó a Weboldalra Tartalmakat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, vagy a Szolgáltatónak megküld, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Szolgáltató ingyen és külön díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó a Tartalom feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges személyiségi jogi nyilatkozatokkal, felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult a Tartalmakat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Szolgáltató közzé tehesse a Weboldalon.

Felhívjuk figyelmét, hogy ne küldjön vagy töltsön fel a Weboldalra semmilyen bizalmas információt. Semmilyen megküldött vagy feltöltött információt nem tudunk bizalmasan kezelni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére bocsátott Tartalmakat a saját belátása szerint megváltoztassa, méret/hosszúság, konzisztencia szempontjából.

A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget arra), hogy ellenőrizze a Felhasználó által elhelyezett, megjelenített, közzétett Tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért.

A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan Tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel vagy az Adatkezelési Szabályzattal ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületet vagy jóhírnevet sértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, kiskorúakra ártalmasnak vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A Szolgáltatónak a Tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan Tartalmakra is, melyek a Szolgáltató saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket. Ez a Felhasználói hozzájárulás és Szolgáltatói jog kiterjed arra is, hogy a Szolgáltató megszüntesse a Felhasználó regisztrációját a Weboldalon és újbóli Regisztrációját vagy hozzáférését korlátozza, vagy ne tegye lehetővé. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Szolgáltató az itt megfogalmazottakra jogosult, de nem köteles.

A fentiek vonatkoznak az Ajánlatokra is, melyek tekintetében a Szolgáltató eltávolíthatja – de nem köteles erre- az olyan Ajánlatot is, amely sérti a Magyar Hirdetésetikai Kódex normáit, vagy azok megsértésére ösztönöz.

A Szolgáltatások igénybevételével és a Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat e tekintetben, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az általa nyilvános adatnak megadott adatokat más Felhasználó listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen adatok, listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt.

A Felhasználó szintén tudomásul veszi és egyben hozzájárul, hogy az általa nyilvánosnak feltöltött vagy megküldött Tartalmakhoz bárki hozzáférhet. Ugyanakkor a Tartalmak megjelenésének egy részét a Weboldalon és/vagy Regisztrációkor meghatározottak szerint a Felhasználók maguk szabályozhatják.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nyeremény és egyéb játékokat írhat ki a Weboldalon, amelynek szabályait a Weboldal tartalmazza. Felhasználó saját választása szerint részt vehet ezeken a játékokon.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nyilvános forrásokból elérhető tartalomhoz (Ajánlatok) nyújt hozzáférést a Felhasználónak és egyéb tartalmakhoz is hozzáférést nyújthat (például aktuális hírekhez).

Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa feltöltött Tartalmakat igyekszik a Szolgáltatások igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de elképzelhető, hogy azokat kapacitás hiányában vagy egyéb okból törölnie kell. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az általa törölt Tartalmak a Tartalmakat fogadó személyeknél megmaradhatnak, még ha az ő Felhasználói Fiókja törlésre is kerül, vagy törli azokat.

5. Szerződés hatálya

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződésben foglaltakat.

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Az eljárás helye hatáskörtől és illetékességtől függően a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság, de a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyéb bírósághoz forduljon ideiglenes intézkedés iránt. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6. Szerződés létrejötte

a) A Felhasználó a Regisztráció során kitölti a regisztrációs adatlapot, majd elfogadja a jelen Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit A kijelöléssel a nyilatkozatok megadottnak, a Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat elfogadottnak tekintendő. A Szolgáltató a Felhasználó Regisztrációját email küldésével igazolja vissza. A Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között a visszaigazoló e-mailben található hivatkozásra történő kattintással vagy annak böngészőprogramba történő másolásával való sikeres megnyitásával jön létre („Aktiválás”).

b) A Szerződés a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokra vonatkozóan azzal is létrejön a Szolgáltató és a Weboldal nem regisztrált látogatója között, ha (i) a látogató a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi, arra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja, (ii) a Weboldalt RSS feed által követő program segítségével követi. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a nem regisztrált látogatót és követő felhasználót is érteni kell és a nem regisztrált látogató és követő felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződés elfogadásaként értékeli a Weboldal használatát vagy követését.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elektronikus formában jön létre, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználónak papír alapú Szerződés példányt küldeni. Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles archiválni a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött Szerződést vagy egyéb tranzakciót. A Szolgáltató kifejezetten javasolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata előtt Felhasználó nyomtassa ki vagy mentse el a Szerződés egy példányát saját felhasználásra.

Ha a Felhasználó a munkaadója vagy más jogi személy, illetve nem teljes cselekvőképességű személy nevében fogadja el a Szerződést, kijelenti és szavatol azért, hogy: (i) teljes jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy kötelezettséget vállaljon a Szerződés teljesítésére a képviselt személy nevében; (ii) elolvasta és megértette a Szerződést; valamint (iii) elfogadja a Szerződést a Felhasználó által képviselt személy nevében.

7. A Szerződés módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést egyoldalúan módosítsa. A módosított Szerződést a Szolgáltató a Weboldalon a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig közzéteszi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Szerződés, így különösen a Szolgáltatásban való részvétel szabályainak a megváltoztatására, úgy is, hogy a módosításokról a Felhasználó Felhasználói Fiókján vagy a Regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségén keresztül értesíti a Felhasználókat. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját és/vagy a Regisztrációnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőrzi és a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatásokat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi, hogy a Szerződés feltételei megváltoztak, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó elfogadta a Szerződés módosított változatát.

8. Írásbeliség

Jelen Szerződésben meghatározottak szerint elektronikus úton tett, valamint a Weboldalon keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.

9. Szolgáltató jogai

A Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze, a félrevezető Azonosítók használata elkerülése érdekében. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető Azonosító használatáról, jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni, illetőleg a Felhasználót véglegesen törölni.

A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóknak a Szolgáltatás igénybevétele során tanúsítandó magatartásának szabályozására a Weboldalon „Felhasználói Irányelveket” határozzon meg és tegyen közzé. A Szolgáltató az Felhasználói Irányelveket bármikor, külön előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, módosíthatja a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Felhasználói Irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai, erkölcsi, és más magatartási normákat szabályozzon.

10. Szerződés megszűnése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a Felhasználói profilokat vagy korlátozza azon Felhasználók jogait, akik a Szerződés, illetve az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megszegik. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha a Felhasználó magatartása erre alapos indokot ad, így különösen, ha az a Szolgáltatóval vagy más Felhasználókkal szemben olyan magatartást tanúsít, illetve más módon kárt okoz, illetve a magatartás a Szolgáltató Felhasználó Irányelvek előírásaiba ütközik vagy megszegi a Szerződésben foglalt nyilatkozatait;
 • ha a Felhasználó szerződéskötését követően, a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek, így különösen, ha cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá kerül;
 • ha a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha a Felhasználó törli felhasználói profilját, így a Felhasználói Fiókját;
 • ha a Szolgáltató a Szerződés alapján törli a Felhasználó Regisztrációját;
 • a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását megszünteti a Felhasználó felhasználási helyén;
 • ha a Szolgáltató a Weboldalt megszünteti;
 • egyéb, a jelen Szerződésben meghatározott esetben.

Indokolás nélküli felmondási/elállási jog: A Felhasználó a Szolgáltatás Aktiválásától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a Szolgáltatástól. A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 2. Melléklete szerinti nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján élhet elállási jogával. Kérjük, olvassa el a Kormányrendelet 1. Számú mellékletét is az elállási joga gyakorlásához!

A Felhasználó egyoldalú, írásbeli, indokolás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést. A Felhasználó indokolás nélküli felmondása esetén Szolgáltató jogosult ésszerű költségei megtérítésére.

Amennyiben a Szerződés rendelkezései hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely a Felhasználó vagy a Szolgáltató érdekében állt, amelynek a Felhasználó vagy a Szolgáltató az alanya (vagy amelyet a Felhasználó vagy a Szolgáltató a Szerződés hatálya alatt szerzett meg), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre.

11. Felelősség korlátozása

A felhasználó saját felelősségére használja a weboldalt és a szolgáltatásokat.

A szolgáltató kizár mindennemű felelősséget a weboldalon általa összegyűjtött és elhelyezett információk, ajánlatok hitelességéért, pontosságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, használhatóságáért vagy rendelkezésre állásáért. A szolgáltató különösen kizár minden felelősséget a weboldalon megjelenő vagy a weboldal használatával megjeleníthető ajánlatok fennállásáért, hitelességéért, időszerűségéért, pontosságáért, érvényességéért, megbízhatóságáért, minőségéért – ide értve az ajánlásokat, rangsorolásokat is–, különösen az azokon feltüntetett árak hitelességéért, teljességéért, változásáért vagy az ajánlatok elmaradásáért.

A szolgáltató kizárja a felelősségét az adatbeviteli és nyomdahibákért (szövegszerkesztési hibákért).

A szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért, ide értve az általuk a weboldalon elhelyezett, megjelenített, közzétett vagy a szolgáltatónak megküldött tartalmakat is. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa elhelyezett, megjelenített, közzétett, megküldött tartalmakkal kapcsolatosan felmerült igényekért időbeli korlát nélkül helytáll, és teljes mértékben megvédi, mentesíti és kártalanítja szolgáltatót az ezekből fakadó igényekkel szemben. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy helytállási kötelezettségét nem enyhíti a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülményekre való hivatkozása ez esetekben, illetve, az, ha tőle nem volt elvárható a körülmény elkerülése, vagy a kár elhárítása.

A szolgáltató nem szavatol a weboldal és a szolgáltatások működéséért, használhatóságáért, hibamentességéért és működőképességéért, sem ezek és a működtető szerver biztonságáért. A szolgáltató fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a weboldalon felmerülő hibákat. Amennyiben a weboldal használata vagy a szolgáltatások igénybevétele bárminemű javítási vagy kicseréléssel, módosítással kapcsolatos költséggel jár, a szolgáltató semmilyen formában nem felelős ezen költségekkel kapcsolatban.

A szolgáltató nem szavatol azért, hogy a szolgáltatások és a weboldal megfelel a felhasználók által állított követelményeknek, elvárásoknak.

A szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a szolgáltatások igénybevétele vagy a weboldal használata révén valamely ajánlat ténylegesen és a közzétetteknek megfelelően elérhető.

Mivel a szolgáltató csupán közzéteszi az ajánlatokat a weboldalon, a weboldalon megjelenített ajánlatokban szereplő termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó termék- és kellékszavatosság, játállás a hirdető partner felelőssége.

A szolgáltató nem felel a szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött tartalom vagy más kommunikációs adat törléséért, megrongálásáért vagy megrongálódásáért, mentésének elmulasztásáért. A szolgáltató szintén nem felel a szolgáltatás igénybevétele vagy a weboldal használata, a weboldal rss feed általi követése vagy annak felhasználó általi lehetővé tétele (pl. Programletöltés) során a felhasználó számítógépére esetlegesen eljutó vírusok okozta károkért, vagy az eszközeiben keletkező károkért.

A weboldalon vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített ajánlatok és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

A felhasználó jelen szerződés elfogadásával vállalja, hogy a szolgáltatót teljes körűen megvédi, mentesíti, kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a weboldal, illetve szolgáltatás felhasználó általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget azokért az esetleges közvetlen vagy közvetett következményekért, amelyek olyan igényből következnek, ami azon alapul, hogy a felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási és társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a weboldal, a szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét vagy használatát, és a felhasználó egyedül felelős a helyi jogszabályok és egyéb rendelkezések vagy előírások betartásáért.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (ún. Hiperhivatkozások vagy hiperlinkek) tartalmaz, amelyek más külső internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget ideértve a külső szolgáltatókhoz (pl. Twitter, Facebook, RSS feed) való bejelentkezést lehetővé tevő linkeket is. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a szolgáltató csupán hozzáférést biztosít. A szolgáltató nem köteles megvizsgálni a weboldalról elérhető bármely weboldalt, és nem vállal felelősséget a weboldalról elérhető külső weboldalakért, azok elérhetőségéért, a link működőképességéért, használhatóságáért, tartalmáért, adatkezelési és felhasználási szabályaiért és azok betartásáért, a linkekről elérhető és letölthető programokért, sem nem hagyja jóvá azokat. A szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik a harmadik személyek által üzemeltetett vagy birtokolt weboldalak igénybevételével vagy használatával kapcsolatos károkért a felhasználók irányába, a felhasználók saját felelősségükre kattintanak a linkekre.

Az esetlegesen szervezett jutalomakciókra vonatkozóan a felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az ilyen akciók kiírására, szervezésére, vagy a szervezett akciók vagy jutalmak bármilyen igénynek való megfelelésének biztosítására a szolgáltató nem köteles, azt a szolgáltató saját döntési jogkörében biztosíthatja, vagy felfüggesztheti, vagy megváltoztathatja, és a szolgáltató a jutalom fajtáját is saját döntési jogkörében és a weboldalon közzétetteknek megfelelően határozza meg, illetve a felhasználó kijelenti, hogy a jutalommal vagy jutalomakcióval, annak elmaradásával kapcsolatban semmiféle követelése nincs a szolgáltatóval szemben, kivéve, ha a szolgáltató erre kifejezetten kötelezettséget vállalt.

A felhasználó felelős minden, általa valótlanul megadott adattal kapcsolatos, vagy abból származó kárért, elmaradt hasznonért.

A szolgáltatások eszközöket, lehetőséget biztosítanak az ajánlatok megjelenítésére, azonban a szolgáltató maga nem eladója ezeknek az ajánlatoknak, így felelősségét is kizárja az azokkal kapcsolatos igények tekintetében, ide értve a weboldalon megjelenítésük módjából eredő igényeket is.

A szolgáltató egyes konkrét ajánlatokat listáz ki a partner weboldalakról és jelenít meg a weboldalon saját maga által meghatározott szempontok alapján. Az átvett ajánlat leírását, megszövegezését, megjelenését, vizuális- és szövegkörnyezetét módosíthatja a weboldal működésére tekintettel. A szolgáltató nem köteles a partner weboldalak összes ajánlatának pontos megjelenítésére. A felhasználó vállalja, hogy a listázással és megjelenítéssel és az azokkal kapcsolatban alkalmazott szempontrendszerrel kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszt a szolgáltatóval szemben.

A szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi cviii. Törvény (ektv.) Alapján a hirdetés közzétevőjének minősül, így kizárólag az ektv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért. Bármilyen referencia, utalás a szolgáltató részéről (név, termék, márka, szolgáltatás, link, hypertext), nem jelenti a szolgáltató elkötelezettségét és javaslatát az adott ajánlat irányában sem azt, hogy az ajánlat belinkelésével a szolgáltató elfogadja a belinkelt oldalak tartalmát, vagy hogy azokkal egyetért.

A szolgáltató nem felelős a téves, helytelen, vagy gondatlan felhasználásból eredő károkozásért.

12. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 3. Mellékletében meghatározottak szerint.

13. Szerzői jogok, szellemi tulajdonjogok

A Weboldal tartalma és az ahhoz kapcsolódó szoftver(ek)– ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi(k), vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Weboldalon történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Szolgáltatónak. A Felhasználók a Weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak), vagy az azt támogató szoftvert kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. Ellenkező kikötés hiányában, a Weboldal tartalma és az ahhoz kapcsolódó szoftver nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Szolgáltató külön, írásos beleegyezése nélkül, a szoftver nem szedhető szét, nem fejthető vissza, forráskódja sem szerezhető meg, erre engedély harmadik személynek nem adható. A Szolgáltató vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, de nem vállal kötelezettséget, hogy a Weboldal megjelenését saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, átrendezzen vagy töröljön. A Weboldal teljes tartalma gyűjteményes műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött Tartalmakra is a jelen pontban megfogalmazottak érvényesek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Felhasználó használatba adott bármilyen szoftver tekintetében is a fentiek az irányadóak.

A ’Qponverzum’ név, logo és kapcsolódó termékek, szolgáltatási név, szlogen, dizájn elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Engedély nélküli használat esetén a Szolgáltató minden jogi lépést megtehet a jogtalan használat megszüntetése és az azzal okozott károk megtérítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó, vagy harmadik személy szellemi alkotásának jogai sérülnének a Weboldalon, és szeretné a sértő Tartalmat eltávolíttatni, akkor kérjük, haladéktalanul jelezze ezt a Szolgáltatónak az info@qponverzum.hu e-mail címen teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására vonatkozóan. Kérjük, hogy ebben az esetben az alábbi információkat közölni szíveskedjen:

 • a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
 • b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
 • c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

A jogosult köteles a vonatkozó hatósági vagy bírósági eljárásban hozott jogerős érdemi határozatokról – ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is – a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A felek hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hű másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni. A Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításának vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben az eltávolítás vagy a hozzáférés nem biztosítása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és jóhiszeműen járt el.

14. Adatvédelem

A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató a jelen Szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező és a Weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

15. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Szolgáltató e-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a Weboldalt és a Szolgáltatásokat érintő felhasználói megkeresések kezelésére az info@qponverzum.hu email címen.

A Felhasználók vitás ügyeik Szolgáltatóval történő rendezésére peres eljárás kezdeményezése előtt a Zala Megyei Békéltető Testülethez (8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.) is fordulhatnak.

16. Digitális adattartalom működésének biztosítása

A Szolgáltató a digitális adattartalom működését az alábbi módon biztosítja.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy Felhasználói végberendezés és internet kapcsolat szükséges a Szolgáltatások igénybevételéhez, az internet kapcsolatnál a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatásokat, azok sebességét. A végberendezés és az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, a Szolgáltatónak ráhatása erre, illetve ennek milyenségére nincs, és így felelősségét kizárja minden, a Felhasználó által igénybe vett végberendezésből vagy internet kapcsolatból, annak milyenségéből, elmaradásából, vagy sávszélességéből adódó, vagy azzal kapcsolatos igény miatt. A Szolgáltatások használatához web böngésző program, és/vagy követő program szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, a Szolgáltató kizárja felelősségét minden, a Felhasználó által igénybe nem vett, vagy igénybe vett böngésző és/vagy követő program milyenségéből adódó igény miatt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a régebbi internet böngésző verziók korlátozhatják a Szolgáltatások elérését, sebességét.

17. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szerződés bármely részét bíróság érvénytelennek mondja ki vagy jogszabály alapján érvénytelen, a Szerződés többi részét az érvénytelenség nem érinti, az érvénytelen feltétel(ek)en kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek. A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy a Szolgáltató szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezési közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről. A Szerződés a teljes és kizárólagos megállapodás a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére Felhasználó és a Szolgáltató között, és hatálytalanít minden más korábbi vagy egyidejű megállapodást. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek a Szolgáltató közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, a jelen Szerződés kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni, kivéve ha a Szolgáltató ehhez előzetesen, írásban kifejezett beleegyezését adta.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát lefordíttatta a Felhasználó nyelvére, azt csak a Felhasználó kényelme érdekében tette, és csak a magyar nyelvű Szerződés az irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti viszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

© Qponverzum

© Aurovektor Kft.

Általános Szerződési Feltételek letöltése

Korábbi Általános Szerződési Feltételek (Hatályos 2016.06.05-ig)